• Anaheim
 • Arizona
 • Boston
 • Buffalo
 • Calgary
 • Carolina
 • Chicago
 • Colorado
 • Columbus
 • Dallas
 • Detroit
 • Edmonton
 • Florida
 • Las Vegas
 • Los Angeles
 • Minnesota
 • Montreal
 • Nashville
 • New Jersey
 • NY Islanders
 • NY Rangers
 • Ottawa
 • Philadelphia
 • Pittsburgh
 • San Jose
 • St. Louis
 • Tampa Bay
 • Toronto
 • Vancouver
 • Washington
 • Winnipeg Jets
Registrácia
Zapamätať prihlásenie

Nemáte ešte účet?

Registrácia

Máte už svoj účet?

Prihlásenie
Menu

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania reklamných služieb

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Prevádzkovateľom internetového portálu nhl.sk (ďalej len ako „Portál") je obchodná spoločnosť eHM, s.r.o., so sídlom Rudník 232, 044 23 Jasov, IČO: 36603775, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: Sro/17745/V (ďalej len ako „Prevádzkovateľ"). Prevádzkovateľ týmto záväzne vyhlasuje, že je oprávnený poskytovať a uverejňovať reklamné služby na Portáli.

1.2 Objednávateľ reklamnej kampane je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo sprostredkovateľ, ktorý využíva reklamné služby na Portáli, a to za peňažnú odplatu alebo aj za nepeňažné protiplnenie (ďalej len ako „Objednávateľ").

1.3 Zmluvou sa rozumie vzájomne odsúhlasená a (preukázateľne) potvrdená objednávka (ďalej len ako „Zmluva"), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto všeobecné obchodné podmienky poskytovania reklamných služieb, pričom za Objednávateľa môže Zmluvu potvrdiť len osoba oprávnená konať v mene Objednávateľa, osoba, ktorej vyplýva oprávnenie konať v mene Objednávateľa z pracovnej náplne alebo osoba splnomocnená Objednávateľom. V prípade pochybností je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať preukázanie plnomocenstva alebo poverenia.

1.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky poskytovania reklamných služieb tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy (ďalej len ako „VOP").

1.5 Reklamnými službami sa rozumie najmä prezentácia produktov, predovšetkým tovaru, služieb, obchodného mena ato vo forme obrazovej, textovej, zvukovej agrafickej (ďalej len ako „Reklamné služby"). Reklamné služby sú v týchto VOP označované aj ako reklama, reklamný prvok alebo reklamná kampaň.


2. OBJEDNÁVKA REKLAMNÝCH SLUŽIEB

2.1 Reklamné služby sa objednávajú výhradne formou písomných objednávok, ktoré Objednávateľ doručí Prevádzkovateľovi prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu info@ehm.sk.

2.2 Objednávka doručená Prevádzkovateľovi prostredníctvom elektronickej pošty musí byť potvrdená Prevádzkovateľom prostredníctvom elektronickej pošty, faxom, poštou alebo osobne; vopačnom prípade sa považuje takáto objednávka za neakceptovanú zo strany Prevádzkovateľa, t.j. Prevádzkovateľ ňou nie je viazaný.

2.3 Objednávka musí obsahovať najmä nasledovné náležitosti:

 • označenie Objednávateľa vrátane fakturačných údajov,
 • predmet objednávky,
 • čo sa objednáva - druh reklamy,
 • názov portálu, na ktorom má byť reklama uverejnená
 • množstvo zobrazení a časová špecifikácia uverejnenia,
 • stanovenie výšky ceny,
 • dátum, pečiatka a podpis oprávneného pracovníka Objednávateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neprijať objednávku vprípade, ak objednávka neobsahovala náležitosti podľa bodu 2.3. tejto Zmluvy alebo vprípade, ak bola doručená v lehote kratšej ako 4 (štyri) pracovné dni pred prvým plánovaným uverejnením reklamného prvku.


3. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

3.1. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť vykonať reklamnú kampaň a odstúpiť od Zmluvy v prípade:

 • ak je obsah reklamy v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to najmä s ustanoveniami zákona č. 147/2001 Z. z o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
 • ak reklama ohrozuje dobré mravy a môže vážnym spôsobom narušiť verejný poriadok,
 • ak reklama obsahuje posolstvo už existujúceho klienta Prevádzkovateľa, prípadne ak jeho klient je priamym konkurentom tohto existujúceho klienta,
 • ak reklama nezodpovedá technickým špecifikáciám Prevádzkovateľa,
 • ak reklama nezodpovedá záujmom Prevádzkovateľa,
 • ak tretia strana uplatní námietky voči reklamným prvkom, ak sa Objednávateľ snámietkami tretej strany nevysporiada vdostatočnom rozsahu podľa uváženia Prevádzkovateľa najneskôr do dojednaného dňa začiatku poskytovania Reklamných služieb,
 • ak si Objednávateľ neplní finančné alebo iné záväzky voči Prevádzkovateľovi, alebo ak je Objednávateľ v likvidácii či konkurze. V takomto prípade zodpovedá Objednávateľ za škody, ktoré uvedeným neplnením Prevádzkovateľovi, či tretej strane vzniknú a konanie Prevádzkovateľa sa nepovažuje za porušenie dohody o poskytnutí plnenia Objednávateľovi zo strany Prevádzkovateľa,
 • ak Prevádzkovateľ zistí, že svoj záväzok nemôže splniť ztechnických dôvodov,
 • ak Objednávateľ nedodá podklady vkvalite, rozsahu alebo vlehote vzmysle bodu 4.1. VOP.

3.2. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi odmietnutie reklamnej kampane podľa bodu 3.1., a to písomnou formou. Takéto oznámenie sa považuje za právny úkon okamžitého odstúpenia od platnej Zmluvy.

3.3. Vprípade odstúpenia Prevádzkovateľa od Zmluvy zdôvodov uvedených vbode 3.1. VOP, je Objednávateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 80% zCeny dohodnutej podľa Zmluvy, ato na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.


4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

4.1. Objednávateľ je povinný dodať Prevádzkovateľovi všetky potrebné inzertné a grafické podklady na vykonanie reklamnej kampane (ďalej len „Podklady"), v kvalite a v rozsahu požadovanej Prevádzkovateľom najneskôr do 4 kalendárnych dní pred dňom plánovaného začiatku reklamnej kampane.

4.2. Obsah Podkladov musí byt v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

4.3. V prípade, ak Objednávateľ dodá Prevádzkovateľovi Podklady na uverejnenie reklamy, Prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu a vyhotovenie reklamy, ako aj za chyby reklamy vzniknuté z dôvodu nedostatočne vyhovujúcej kvality reklamných prvkov.

4.4. Objednávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za kvalitu a obsah reklamy umiestnenej na stránkach Prevádzkovateľa v rámci poskytovaných Reklamných služieb azbavuje Prevádzkovateľa nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných tretími osobami v súvislosti s umiestnenou reklamou.

4.5. Objednávateľ uzatvorením Zmluvy dáva Prevádzkovateľovi súhlas so šírením reklamných prvkov prostredníctvom internetu a potvrdzuje, že je nositeľom všetkých práv výrobcu, autorov, prípadne ďalších osôb potrebných k uverejneniu dát (resp. diel) v dodanej podobe a zároveň potvrdzuje, že neporušuje práva žiadneho iného oprávneného subjektu. V opačnom prípade je Objednávateľ povinný do odovzdania Podkladov, na ktorých viaznu práva tretích osôb (najmä autorské a priemyselné práva) zabezpečiť na vlastné náklady všetky potrebné súhlasy tretích osôb podľa príslušných zákonných ustanovení. Objednávateľ je plne zodpovedný za porušenie práv tretích osôb viaznucich na Podkladoch a v súvislosti so šírením reklamných prvkov prostredníctvom Internetu v dodanej podobe. Objednávateľ je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi všetku jemu vzniknutú škodu v súvislosti s uplatnením nárokov tretích osôb z dôvodu porušenia ich práv viaznucich na Podkladoch ainých reklamných prvkoch.Objednávateľ uzatvorením Zmluvy vyhlasuje, že jeho vyhlásenia vtomto článku VOP sú pravdivé azakladajú sa na skutočnosti azaväzuje sa bez zbytočného odkladu poskytnúť Prevádzkovateľovi plnú súčinnosť pri riešení nárokov tretích strán apodľa požiadavky Prevádzkovateľa prevziať komunikáciu streťou stranou.

4.6. Na vyžiadanie Prevádzkovateľa je Objednávateľ povinný doložiť skutočnosti týkajúce sa práv tretích osôb (najmä autorských práv) a iných relevantných údajov hodnovernými dôkazmi.

4.7. Za nedodržanie uvedených podmienok alebo požiadaviek zodpovedá Objednávateľ v plnom rozsahu, ako aj za takto vzniknuté následky.


5. FINANČNÉ PODMIENKY

5.1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu za Reklamné služby (ďalej len ako „Cena") v zmysle aktuálneho platného cenníka produktov a služieb Prevádzkovateľa (ďalej len ako „Cenník").

Ceny v Cenníku aj individuálnej ponuke sú uvádzané bez DPH. Objednávateľ je povinný si v prípade nejasností vyžiadať aktuálny Cenník platný v dobe zadania objednávky resp. pred podpisom Zmluvy. Podpisom objednávky Objednávateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s Cenníkom.

5.2. Prevádzkovateľ má právo požadovať od Objednávateľa platbu vopred. V takom prípade vystaví po obdržaní potvrdenej objednávky preddavkovú faktúru (v závislosti od rozhodnutia Prevádzkovateľa až do výšky 100%) za reklamnú kampaň. Objednávateľ je povinný uhradiť preddavkovú faktúru do termínu splatnosti, najneskôr však 1 (jeden) pracovný deň pred začiatkom reklamnej kampane.

5.3. Prevádzkovateľ vystaví koncovú faktúru na celkovú fakturovanú sumu, od ktorej je odpočítaný prípadný preddavok, ato do 5 (piatich) pracovných dní od ukončenia reklamnej kampane. Splatnosť faktúr je 14 (štrnásť) dní od ich vystavenia.

5.4. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne započítať svoje splatné pohľadávky voči Objednávateľovi spohľadávkami Prevádzkovateľa. Objednávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky spohľadávkami Prevádzkovateľa, pokiaľ sa písomne nedohodol sPrevádzkovateľom inak.

5.5. Faktúry zasielané zahraničným partnerom môžu byť vystavené v zahraničnej mene a budú prepočítané kurzom Národnej banky Slovenska ku dňu vystavenia faktúry. Bankové poplatky vyplývajúce z prevodu kontrahovaných čiastok zo zahraničia sú hradené výlučne Objednávateľom.

5.6. Za platbu nie je považované vystavenie šeku alebo zmenky bez príslušného prevodu finančných prostriedkov na účet Prevádzkovateľa.

5.7. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet Prevádzkovateľa.

5.8. Objednávateľ si je vedomý, že mu môže byť za každý deň omeškania platby účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,05% z dlžnej sumy.

5.9. Prípadné námietky voči vystavenej faktúre je Objednávateľ povinný uplatniť u Prevádzkovateľa najneskôr do 5 (piatich) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, v opačnom prípade sa faktúra považuje za riadne vystavenú.


6. STORNO

6.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a tým zrušiť potvrdenú kampaň v prípade, ak zašle písomné odstúpenie od Zmluvy, ktoré musí byť preukázateľne doručené Prevádzkovateľovi najneskôr do 7 (siedmich) dní pred stanoveným termínom začatia reklamnej kampane.

6.2. V prípade ak, odstúpenie od Zmluvy bude doručené neskôr ako v horeuvedenej lehote bude Objednávateľovi účtovaný storno poplatok vo výške 100% ceny objednanej reklamnej kampane.


7. REKLAMÁCIE

7.1. V prípade, ak dôjde v priebehu poskytovania Reklamných služieb podľa Zmluvy k vadám na strane Prevádzkovateľa, je objednávateľ oprávnený tieto vady u Prevádzkovateľa písomne reklamovať najneskôr do 5 dní odo dňa, kedy tieto vady zistil alebo mohol zistiť, inak toto právo Objednávateľa zaniká.

7.2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje na reklamáciu reagovať do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie Objednávateľa.

7.3. V prípade uznania reklamácie Prevádzkovateľ vykoná nápravu bez zbytočného odkladu, pričom v prípade nefunkčnosti poskytovaných služieb spôsobených zavinením Prevádzkovateľa po dobu dlhšiu ako 6 hodín počas 1 (jedného) dňa, je Objednávateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu zCeny, alebo náhradu zle poskytnutej reklamnej kampane alebo jej časti. Toto sa nevzťahuje na časový interval, v ktorom je reklama Objednávateľa automaticky zobrazovaná reklamným systémom podľa objednaného objemu inzercie.

7.4. Za vady na strane Prevádzkovateľa sa nepovažujú výkyvy v návštevnosti jednotlivých stránok Prevádzkovateľa.

7.5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedodržanie svojich záväzkov podľa potvrdenej objednávky, ktoré bolo spôsobené vyššou mocou a to napr. vojnou, občianskymi nepokojmi, štátnou alebo miestnou pohotovosťou, prípadnými legislatívnymi zmenami, počasím, zemetrasením, prírodnými katastrofami, technickými poruchami spojov, dodávkou elektriny, alebo inými udalosťami.


8. ŠTATISTIKY

8.1. Prevádzkovateľ vygeneruje na požiadanie Objednávateľa po skončení každej zrealizovanej reklamnej kampani štatistiku, ktorú bezplatne sprístupní Objednávateľovi.

8.2. Štatistika obsahuje údaje o počte zobrazení reklamy za každý deň, počte kliknutí na reklamný formát a koeficient CTR. Objednávateľ je oprávnený použiť vlastné štatistické nástroje na meranie reklamy výlučne len na základe predchádzajúcej písomnej dohody s Prevádzkovateľom.

8.3. Pokiaľ sa Objednávateľ a Prevádzkovateľ písomne nedohodnú inak, pre účel prípadnej reklamácie sú záväzné hodnoty počtu zobrazení uvádzané v štatistike generovanej Prevádzkovateľom.


9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto VOP jednostranne meniť, pričom takáto zmena je účinná odo dňa ich uverejnenia na Portáli Prevádzkovateľa; pre vylúčenie pochybností platí, že platne uzatvorená Zmluva medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa riadi vždy aktuálne účinným znením VOP.

9.2. Vzmysle ustanovenia § 273 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vznení neskorších predpisov, odchýlne dojednania medzi Prevádzkovateľom aObjednávateľom majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

9.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom je okrem týchto VOP aj Cenník zverejnený na stránke Cenník reklamy. Prevádzkovateľ je oprávnený Cenník jednostranne meniť a aktualizovať.

9.4. Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa 1.1.2023.

9.5. Objednávateľ si tieto VOP prečítal, súhlasí s nimi a záväzne prehlasuje, že ich bude dodržiavať.